Regulamin zakupów

REGULAMIN HURTOWNI HURT.HOMEDECORATION.PL


 NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ  I PROWADZONYM PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO POD ADRESEM WWW.HURT.HOMEDECORATION.PL

1.SPRZEDAJĄCYM JEST HOME DECORATION & DESIGN MARTA BEDNARSKA, 05-532 BANIOCHA, UL. PARTYZANTÓW 60, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ,WPISANĄ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROWADZONEJ PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI, NIP 123-101-87-04 REGON 140703351

ZWANY TAKŻE ZAMIENNIE SPRZEDAWCĄ

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ MOŻNA UZYSKAĆ:

POD NUMEREM TELEFONU 734 131 784

KORZYSTAJĄC Z ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ: BIURO@HOMEDECORATION.PLHURT@HOMEDECORATION.PL

  1. HURTOWNIA INTERNETOWA NIE PROWADZI SPRZEDAŻY DETALICZNEJ.

3. WARUNKIEM DOKONANIA ZAKUPÓW W HURTOWNI INTERNETOWEJ JEST AKCEPTACJA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

 

§ 1 DEFINICJE

1. REGULAMIN – NINIEJSZY REGULAMIN. W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN JEST REGULAMINEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 8 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ.U. Z 2002 R. NR 144, POZ. 1204 ZE ZM.)

2. PRZEDSIĘBIORCA – KLIENT, KTÓRY SKŁADA ZAMÓWIENIE W RAMACH LUB NA POTRZEBY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

3. PRZEDMIOT TRANSAKCJI - TOWARY WYMIENIONE I OPISANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO HURT.HOMEDECORATION.PL SPRZEDAJĄCY DOKŁADA WSZELKICH STARAŃ, ABY PREZENTOWANA NA STRONACH OFERTA, BYŁA AKTUALNA. GDYBY JEDNAK NIEKTÓRE Z ZAMÓWIONYCH TOWARÓW NIE BYŁY DOSTĘPNE, SPRZEDAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NIEZWŁOCZNEGO POINFORMOWANIA KUPUJĄCEGO O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI TELEFONICZNIE LUB DROGĄ MAILOWĄ

4. TOWAR – RZECZ RUCHOMA, KTÓREJ DOTYCZY UMOWA SPRZEDAŻY

5. PRODUKT – TOWARY I USŁUGI DODATKOWE PREZENTOWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM

6. UMOWA SPRZEDAŻY – UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW W ROZUMIENIU USTAWY KODEKS CYWILNY, ZAWIERANA POMIĘDZY USŁUGODAWCĄ A KLIENTEM, Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ (W TYM DROGĄ TELEFONICZNĄ)

7. HURTOWNIA INTERNETOWY HURT.HOMEDECORATION.PL– SERWIS INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM WWW.HURT.HOMEDECORATION.PL, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO KLIENT MOŻE KUPIĆ PRODUKT

8. STRONA – USŁUGODAWCA I KLIENT

9. STRONA SKLEPU – KAŻDA STRONA BĄDŹ PODSTRONA WWW ZNAJDUJĄCA SIĘ POD ADRESEM WWW.HOMEDECORATION.PL LUB WWW.HURT.HOMEDECORATION.PL

11. ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI KLIENTA OKREŚLAJĄCE JEDNOZNACZNIE RODZAJ I ILOŚĆ PRODUKTÓW, ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO.

§ 2 ZASADY OGÓLNE

1. WARUNKIEM ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W HURTOWNI INTERNETOWYM PRZEZ KUPUJĄCEGO JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I AKCEPTACJA JEGO POSTANOWIEŃ W CZASIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2. HURTOWNIA INTERNETOWY HURT.HOMEDECORATION.PL PROWADZI SPRZEDAŻ HURTOWĄ ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET

3. WSZYSTKIE PRODUKTY OFEROWANE W HURTOWNI INTERNETOWEJ SĄ FABRYCZNIE NOWE, WOLNE OD WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, ORAZ ZOSTAŁY LEGALNIE WPROWADZONE NA RYNEK POLSKI

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. WSZYSTKIE CENY PODANE NA STRONACH INTERNETOWYCH HURT.HOMEDECORATION.PL SĄ CENAMI BRUTTO PODANYMI W ZŁOTYCH POLSKICH (ZAWIERAJĄ PODATEK VAT). PODANE CENY NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW WYSYŁKI

2. ZAMÓWIENIA SĄ PRZYJMOWANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, TELEFONICZNIE LUB DROGĄ MAILOWĄ

3. ZAMÓWIENIA SKŁADANE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ MOŻNA SKŁADAĆ 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU PRZEZ CAŁY ROK

4. ZAMÓWIENIE JEST SKUTECZNE, JEŚLI KUPUJĄCY PRAWIDŁOWO WYPEŁNI FORMULARZ ZAMÓWIENIA I PRAWIDŁOWO PODA DANE KONTAKTOWE W TYM DOKŁADNY ADRESU, NA KTÓRY TOWAR MA BYĆ WYSŁANY ORAZ NUMERU TELEFONU, ADRESU E-MAIL ORAZ NIP FIRMY.

5. W WYPADKU GDY PODANE DANE NIE SĄ KOMPLETNE, SPRZEDAJĄCY SKONTAKTUJE SIĘ Z KUPUJĄCYM. JEŚLI KONTAKT Z KUPUJĄCYM NIE BĘDZIE MOŻLIWY, SPRZEDAJĄCY MA PRAWO DO ANULOWANIA ZAMÓWIENIA

6. KUPUJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA WYSTAWIANIE I PRZESYŁANIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, NA WSKAZANY PRZEZ SIEBIE ADRES E-MAIL, ELEKTRONICZNEGO OBRAZU DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI TAKICH JAK: FAKTURY VAT Z ZAŁĄCZNIKAMI, FAKTURY VAT KORYGUJĄCE Z ZAŁĄCZNIKAMI I FORMULARZY
NINIEJSZA ZGODA UPRAWNIA SPRZEDAJĄCEGO RÓWNIEŻ DO WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR VAT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 17 GRUDNIA 2010 R. W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZASAD ICH PRZECHOWYWANIA ORAZ TRYBU UDOSTĘPNIANIA ORGANOWI PODATKOWEMU LUB ORGANOWI KONTROLI SKARBOWEJ

 

7. W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, KUPUJĄCY MOŻE WYRAZIĆ ZGODĘ NA UMIESZCZENIE DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE DANYCH HURTOWNII INTERNETOWEJ W CELU ICH PRZETWARZANIA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA. W WYPADKU UDZIELENIA ZGODY, KUPUJĄCY MA PRAWO DO WGLĄDU W SWOJE DANE, ICH POPRAWIANIA ORAZ ŻĄDANIA ICH USUNIĘCIA

8. KUPUJĄCY MOŻE SKORZYSTAĆ Z OPCJI ZAPAMIĘTANIA JEGO DANYCH PRZEZ SYSTEM W CELU UŁATWIENIA PROCESU SKŁADANIA KOLEJNEGO ZAMÓWIENIA. W TYM CELU KUPUJĄCY POWINIEN PODAĆ LOGIN I HASŁO, NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO SWOJEGO KONTA. LOGIN KLIENTA TO PODANY PRZEZ NIEGO ADRES E-MAIL. HASŁO JEST CIĄGIEM ZNAKÓW USTALANYCH PRZEZ KLIENTA. HASŁO KLIENTA NIE JEST ZNANE SPRZEDAJĄCEMU I KLIENT MA OBOWIĄZEK ZACHOWANIA GO W TAJEMNICY I CHRONIENIA PRZED NIEPOWOŁANYM DOSTĘPEM OSÓB TRZECICH

 9. PO ZŁOŻENIU PRZEZ KLIENTA SKUTECZNEGO ZAMÓWIENIA, OTRZYMA ON AUTOMATYCZNĄ ODPOWIEDŹ ZE SKLEPU POTWIERDZAJĄCĄ PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA.

  1.  MINIMALNY CZAS REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY WYNOSI 1-5 DNI ROBOCZE PLUS CZAS DOSTAWY WYKONYWANEJ PRZEZ FIRMĘ KURIERSKĄ ( 1-2 DNI ROBOCZE). W WYPADKU DOSTAWY  ZAMÓWIEŃ OBEJMUJĄCYCH PRODUKTY CZASOWO NIEDOSTĘPNE W MAGAZYNIE, CZAS REALIZACJI MOŻE SIĘ WYDŁUŻYĆ. W KAŻDYM PRZYPADKU WYDŁUŻENIA CZASU REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY, SPRZEDAWCA POINFORMUJE KLIENTA ZA POŚREDNICTWEM KORESPONDENCJI E-MAIL, O OPÓŹNIENIU.

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. TOWAR WYSYŁANY JEST POD ADRES WSKAZANY W FORMULARZU ZAMÓWIENIA LUB PODANY TELEFONICZNIE ALBO DROGĄ MAILOWĄ. SKLEP POINFORMUJE KLIENTA NIEZWŁOCZNIE O NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYM FORMULARZU ZAMÓWIENIA, KTÓRY UNIEMOŻLIWIA DOKONANIE WYSYŁKI LUB MOŻE JĄ OPÓŹNIĆ

2. TOWAR JEST DOSTARCZANY ZA POMOCĄ WYSPECJALIZOWANYCH FIRM KURIERSKICH

3. KUPUJĄCY JEST OBCIĄŻANY KOSZTAMI DOSTAWY (WYSYŁKI) OKREŚLONYMI W CENNIKU TRANSPORTU. WYSOKOŚĆ OPŁAT UZALEŻNIONA JEST OD RODZAJU TRANSPORTU ORAZ SPOSOBU PŁATNOŚCI

§ 5 PŁATNOŚCI

1. NA KAŻDY SPRZEDANY TOWAR WYSTAWIAMY IMIENNY DOWÓD ZAKUPU (FAKTURĘ).

2. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR MOŻE NASTĄPIĆ ZA POBRANIEM (PRZY ODBIORZE TOWARU), LUB PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE HURTOWNI

3. W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ASORTYMENTU USŁUGODAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO OGRANICZENIA SPOSOBU PŁATNOŚCI POPRZEZ WYŁĄCZENIE WYBRANYCH OPCJI PŁATNOŚCI NA STRONIE.

§ 6 ODBIÓR TOWARU

1. DOSTAWY SĄ REALIZOWANE NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. PRZED ODEBRANIEM PRZESYŁKI  OD KURIERA NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY OPAKOWANIE NIE ULEGŁO USZKODZENIU W TRANSPORCIE. W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA STAN TAŚM LUB PLOMB NAKLEJONYCH NA PRZESYŁKĘ. W PRZYPADKU, GDY OPAKOWANIE PRZESYŁKI NOSI ZNAMIONA USZKODZENIA LUB, GDY PLOMBY (TAŚMY) SĄ ZERWANE NALEŻY NIE PRZYJMOWAĆ PRZESYŁKI I W OBECNOŚCI KURIERA SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ SZKODY ORAZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ ZE SPRZEDAWCĄ W CELU WYJAŚNIENIA SPRAWY. BRAK STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE STANU ILOŚCIOWEGO LUB JAKOŚCIOWEGO PRZESYŁKI PRZY ODBIORZE MOŻE MIEĆ NEGATYWNY WPŁYW NA WYNIK ROZPATRZENIA ROSZCZEŃ KLIENTA Z TYTUŁU USZKODZENIA CZY OKRADZENIA PRZESYŁKI W TRANSPORCIE

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. KONSUMENT, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ, MA PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY SKŁADAJĄC STOSOWNE OŚWIADCZENIE NA PIŚMIE. JEST ONO JEDNAK OGRANICZONE W CZASIE I PRZYSŁUGUJE JEDYNIE PRZEZ 10 DNI (PODSTAWA PRAWNA: ART. 7 UST.1 USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2000 R. O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONA PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY DZ.U. NR 22, POZ. 271 ZE ZM.). TERMIN TEN JEST TERMINEM NIEPRZEKRACZALNYM I LICZY SIĘ OD DNIA  ODEBRANIA RZECZY

2. ZWRACANY W TYM TRYBIE TOWAR ZOSTANIE PRZYJĘTY TYLKO I WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY BĘDZIE ODESŁANY W PEŁNI KOMPLETNY, A SAM PRODUKT ORAZ AKCESORIA BĘDĄ NIEUSZKODZONE ORAZ NIE BĘDĄ NOSIŁY ŚLADÓW UŻYWANIA, ŚWIADCZĄCYCH O INNYM WYKORZYSTYWANIU PRODUKTU, NIŻ TYLKO DO CELÓW JEGO SPRAWDZENIA

3. W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZWRACANY TOWAR NALEŻY ODESŁAĆ NA WŁASNY KOSZT NA ADRES SIEDZIBY USŁUGODAWCY

4. DO PRZESYŁKI ZWROTNEJ NALEŻY DOŁĄCZYĆ PISEMNE OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ NUMER KONTA, NA JAKI SKLEP MA ZWRÓCIĆ ZAPŁATĘ

5. W CIĄGU DWÓCH DNI ROBOCZYCH OD OTRZYMANIA TOWARU WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O ODSTĄPIENIU OD UMOWY, SKLEP DOKONA SPRAWDZENIA PRODUKTU. JEŻELI TOWAR SPEŁNIA WYMIENIONE W PUNKCIE 2 NINIEJSZEGO PARAGRAFU WYMAGANIA, ZOSTANIE WYSTAWIONA FAKTURA KORYGUJĄCA. ORYGINAŁ I KOPIA FAKTURY ZOSTANĄ WYSŁANE DO KLIENTA LISTEM PRIORYTETOWYM. KLIENT POWINIEN ODESŁAĆ PODPISANĄ KOPIĘ FAKTURY KORYGUJĄCEJ. PO JEJ OTRZYMANIU, W CIĄGU 7 DNI ROBOCZYCH, SKLEP DOKONA ZWROTU ZAPŁATY NA WSKAZANE KONTO KLIENTA

§ 8 PROCEDURA REKLAMACJI

1. REKLAMACJE W NASZEJ FIRMIE NALEŻY ZGŁASZAĆ W CIĄGU 5 DNI OD OTRZYMANIA TOWARU. REKLAMACJE USZKODZONEGO PRODUKTU PODCZAS TRANSPORTU ROZPATRUJEMY NA PODSTAWIE PRZESŁANEJ DO NAS DOKUMENTACJI ZDJĘCIOWEJ WRAZ ZE SKANEM SPISANEGO PROTOKOŁU SZKODY Z KURIEREM. PO PRZEANALIZOWANIU REKLAMACJI WYSTAWIAMY FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ.

2. REKLAMACJE DOTYCZĄCE BRAKÓW W DOSTAWIE OBOWIĄZUJE TEN SAM CZAS, WÓWCZAS WYSTAWIMY KOREKTĘ NA BRAKUJĄCE PRODUKTY.

3. TOWAR KTÓRY DO PAŃSTWA TRAFIA NIE JEST ZAAKCEPTOWANY, A NIE POSIADA ŻADNYCH ŚLADÓW USZKODZEŃ MECHANICZNYCH, KTÓRE MOGŁY POWSTAĆ W TRANSPORCIE, MOŻE BYĆ DO NAS ZWRÓCONY NA PAŃSTWA KOSZT, A MY PO OTRZYMANIU TOWARU WYSTAWIMY NA NIEGO KOREKTĘ.

 

4. KONTAKT Z DZIAŁEM REKLAMACJI I ZWROTÓW POD NUMEREM 516-049-090, E-MAIL.: BIURO@HOMEDECORATION.PL OD PON-PT W GODZINACH 9:00-16:00

 

§ 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. ADMINISTRATOREM BAZ DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO W ZWIĄZKU Z ZAKUPAMI JEST SPRZEDAWCA

2. DANE OSOBOWE WYKORZYSTYWANE SĄ W CELU REALIZACJI UMÓW SPRZEDAŻY, W ZWIĄZKU Z TYM MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE PODMIOTOM ODPOWIEDZIALNYM ZA DOSTAWĘ ZAKUPIONYCH TOWARÓW DO KLIENTA ORAZ, W PRZYPADKU ZAKUPÓW NA RATY, INSTYTUCJOM KREDYTUJĄCYM ZAKUP. KLIENCI MAJĄ PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ DO ICH POPRAWIANIA. DANE SĄ PRZEKAZYWANE DOBROWOLNIE

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2000 R. O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY (DZ.U. 2000 NR 22 POZ. 271 ZE ZM.), USTAWY Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (DZ.U. 2002 NR 141 POZ. 1176 ZE ZM.), USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. - KODEKS CYWILNY (DZ.U. 1964 NR 16 POZ. 93 ZE ZM.)

2. SPORY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIEM NINIEJSZEGO REGULAMINU I W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZAWARTYCH UMÓW MIĘDZY HURTOWNIĄ A KLIENTAMI, BĘDĄ ROZPATRYWANE PRZEZ SĄD WŁAŚCIWY WEDŁUG PRZEPISÓW O WŁAŚCIWOŚCI RZECZOWEJ I MIEJSCOWEJ ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 17.11.1964 R. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (DZ.U. NR 43 POZ. 296 ZE. ZM.)

3. SPRZEDAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN DO NINIEJSZEGO REGULAMINU Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ DO UMÓW ZAWARTYCH PRZED ZMIANĄ REGULAMINU STOSUJE SIĘ WERSJĘ REGULAMINU OBOWIĄZUJĄCĄ W CHWILI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA


Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Instagram
Projekt i wykonanie: Pin Media